Lidmaatschap

Inschrijf- en entreegelden worden in het eerste jaar van het lidmaatschap volledig in rekening gebracht. Ook dient u een Verklaring Omtrend Gedrag (VOG) in te leveren bij uw inschrijving.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste lidmaatschapsjaar wordt de verenigingscontributie, afhankelijk van de inschrijfdatum, naar ratio van het aantal maanden in rekening gebracht. Voor inschrijvingen na 1 juli wordt de jaarlijkse KNSA-contributie gehalveerd voor dat kalenderjaar. Opzeggen moet geschieden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, zo niet, moet de KNSA-contributie voor het komende jaar alsnog volledig voldaan worden.

Elk nieuw lid moet bij zijn inschrijving een pasfoto inleveren. Deze pasfoto zal, met de gegevens van het nieuwe lid, voor een periode van 3 maanden op het prikbord in de gang naar de schiettunnel worden gehangen. Indien er geen bezwaren worden ingediend tegen het lidmaatschap door leden van de SSV Texel, dan wordt het lidmaatschap na 3 maanden geformaliseerd. Bezwaren kunnen alleen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Junioren

Junior leden kunnen vanaf 10 jaar lid worden van SSV Texel. Junior leden mogen tot en met de leeftijd van 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene met luchtdrukwapens schieten. Vanaf 13 jaar mogen junior leden zelfstandig met luchtdrukwapens schieten. Vanaf 16 jaar mogen junioren met clubvuurwapens gaan schieten, nadat hij/zij door het bestuur daartoe bevoegd wordt geacht. De eerste schietbeurten voor junioren met vuurwapens geschieden onder begeleiding van een veiligheidscommissaris of trainer.